Novorodenecká klinika Petržalka Antolská

Novorodenecká klinika

Novorodenecká klinika M. Rusnáka LF SZU a UNB od svojho vzniku v roku 1965 zameriava svoju činnosť na starostlivosť o predčasne narodené deti. V roku 1997 sa rozhodnutím MZ SR stala súčasťou jedného zo 6 slovenských perinatologických centier a zabezpečuje vysoko špecializovanú starostlivosť o novorodencov s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou v spádovom území s počtom pôrodov približne 15 000 ročne. Úzko spolupracuje s l. Gynekologicko-pôrodníckou klinikou LF UK a UNB, ktorá je s počtom pôrodov viac ako 3200 ročne najväčšou pôrodnicou na Slovensku.

Počet predčasne narodených detí v poslednom desaťročí stúpol o 30%. Na jednotke vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca kliniky M. Rusnáka sa každý rok lieči asi 90 novorodencov s pôrodnou hmotnosťou pod 1500 g, z nich takmer 50% tvoria novorodenci s extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou pod 1000 g. Od vzniku kliniky sa podarilo zachrániť život takmer 12 000 novorodencom.

Súčasťou pracoviska je aj Ambulancia pre rizikové deti, kde je ročne dispenzarizovaných okolo 400 pacientov. Prednostkou kliniky je od roku 2002 doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

História

Novorodenecké oddelenie so zameraním na starostlivosť o predčasne narodené deti v regióne Bratislavy a okolia vzniklo na základe iniciatívy MUDr. Mikuláša Rusnáka, ktorý bol v rokoch 1953 -1965 vedúcim Odboru pre matku a dieťa v Zbore povereníkov zdravotníctva (predchodca súčasného MZ SR). Analýzy dojčenskej úmrtnosti a skúsenosti zo zahraničných pobytov ho inšpirovali k presadzovaniu moderných komplexných postupov v starostlivosti o novorodencov vrátane centralizácie starostlivosti o predčasne narodené deti. Takto vzniklo v roku 1965 prvé samostatné špecializované novorodenecké pracovisko v Československu v Nemocnici Staré Mesto na Bezručovej ulici č. 5 v Bratislave. Primár MUDr. M. Rusnák vybudoval koncepciu starostlivosti o novorodencov, ktorá sa od r. 1974 stala súčasťou koncepcie pediatrie a predstavovala základ rozvoja slovenskej neonatológie. Inicioval vznik ambulancie pre nedonosené deti s cieľom včasnej diagnostiky a liečby odchýlok psychomotorického vývinu v spolupráci s ďalšími špecialistami.

Ďalšie míľniky...

1975 - založenie modernej špecializovanej jednotky intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti, pod vedením MUDr. Jajcayovej

1985- primárkou oddelenia bola menovaná prof. MUDr. M. Huttová, DrSc

1991 - prvýkrát na Slovensku aplikovaný v liečbe RDS exogénny surfaktant /EXOSURF/ nezrelému novorodencovi v 28. gestačnom týždni

1991- pracovisko získalo štatút kliniky/ lI. DK IVZ, / so Subkatedrou neonatológie IVZ, ako najvyššou školiacou inštitúciou pre vzdelávanie v neonatológii na Slovensku

1997 - delimitácia pracoviska do novej nemocnice v Petržalke pod novým názvom podľa svojho zakladateľa - Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU s rozčlenením na dve oddelenia

1997 - zriadené OZ Nedonosené dieťa

2002 - prednostkou kliniky bola menovaná doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

2002 - Slovenským výborom pre UNICEF bol klinike priznaný štatút Baby Friendly Hospital lniciative

2009 - zavedenie Konceptu bazálnej stimulácie do každodennej praxe, s následným pravidelným preškolením personálu

2010 - pracovisko sa stalo výučbovou bázou v pregraduálnom vzdelávaní domácich aj zahraničných študentov LF SZU v neonatológii

2011 - z iniciatívy rodičov predčasne narodených detí vzniklo OZ malíček s celoslovenskou pôsobnosťou, pod vedením Mgr. Ľ. Kaiserovej

2016 - klinika získala štatút Pracovisko podporujúce dojčenie

Cieľom Novorodeneckej kliniky M. Rusnáka je neustále skvalitňovať starostlivosť o novorodenca v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami na svetovej úrovni, šíriť osvetu v oblasti podpory dojčenia a edukáciu v oblasti problematiky predčasných pôrodov.

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka LF SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 5

Prednosta:

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Sekretariát:

tel: 02/6867 2664

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Psychológ

Mgr. Zuzana Navrátilová, PhD., navratil.zuzana@gmail.com

Občianske združenie Nedonosené dieťa

IBAN: SK97 0200 0000 0001 7383 8012